Email‎ > ‎

Báo cáo spam

UELmail ngăn ngừa hầu hết thư spam (thư rác) xâm nhập Hộp thư đến. Nhưng khi spam xâm nhập, bạn có thể giúp cải thiện dịch vụ bằng cách báo cáo cuộc hội thoại là spam.

  1. Chọn một hoặc nhiều cuộc hội thoại spam trong Hộp thư đến hoặc danh sách cuộc hội thoại khác.
  2. Click vào Trình đơn > Báo cáo spam.

    HOẶC

  3. Khi bạn đọc thư của cuộc hội thoại, Click Báo cáo spam như hình

Khi báo cáo cuộc hội thoại là spam, cuộc hội thoại và tất cả thư của cuộc hội thoại đó bị xóa khỏi Hộp thư đến. Bạn có thể xem thư bạn đã đánh dấu là spam bằng cách xem thư có nhãn Spam.

Comments