Email‎ > ‎

Lưu trữ thư

Việc lưu trữ chuyển thư ra khỏi hộp thư đến của bạn và sang Tất cả thư cho phép bạn thu dọn hộp thư đến của mình mà không xoá bất kỳ thư nào. Bất kỳ thư nào bạn đã lưu trữ có thể được tìm thấy trong Tất cả thư, trong bất kỳ nhãn nào bạn đã gắn cho thư, và trong các kết quả tìm kiếm của Gmail. Khi ai đó phản hồi thư bạn đã lưu trữ, cuộc hội thoại chứa thư đó sẽ xuất hiện lại trong hộp thư đến của bạn.

Lưu trữ thư:

  1. Chọn thư bằng cách đánh dấu chọn ô gần với tên người gửi.
  2. Nhấp vào Lưu trữ.

Nếu bạn đã mở một cuộc hội thoại, bạn có thể lưu trữ cuộc hội thoại đó bằng cách nhấp Lưu trữở đầu trang.

Để chuyển các thư đã được lưu trữ trở lại hộp thư đến của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp Tất cả thư.
  2. Đánh dấu chọn ô gần tên người gửi.
  3. Nhấp Chuyển đến Hộp thư đến.
Comments