Sử dụng lần đầu
Các tính năng cơ bản trên hệ thống Email UEL.
Hỗ trợ người dùng
08 37244 555 (6621)
helpdesk@st.uel.edu.vn
Google Apps   Mail   Lịch   Danh bạ   Công việc  
1. Giới thiệu danh bạ

Tìm địa chỉ để gởi mail và quản lý danh bạ.

Email, find, and add your contacts

2. Nhập danh bạ

Nhập danh bạ.

Import contacts to Google Apps

3. Quản lý danh bạ

Tạo nhóm và quản lý danh bạ.

Create personal groups and mailing lists

More about contacts...