Sử dụng lần đầu
Các tính năng cơ bản trên hệ thống Email UEL.
Hỗ trợ người dùng
08 37244 555 (6621)
helpdesk@st.uel.edu.vn
Google Apps   Mail   Lịch   Danh bạ   Công việc  
Tạo danh sách công việc

Dùng Task gadget trong Gmail or Google Calendar để tạo danh sách công việc.

Using the Task gadget